HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 14/10/2023 lúc 7h30 phút trường Mầm non Thanh Mỹ 1 tổ chức Hội Nghị Viên Chức năm học 2023-2024

Thực hiện công văn số:719/HDPH-PNV-LĐLĐ, ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Tháp Mười. Được sự chấp thuận của chi ủy chi bộ, hôm nay nhà trường và BCH Công Đoàn trường Mầm non Thanh Mỹ 1 tổ chức hội nghị VC năm 2023 nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2022- 2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023- 2024.

z4782024059233_04bcfca55be46c534f3fb65e2d96f9ad

Để Hội nghị thành công, Hội nghị sẽ cử Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế cơ quan Trường Mầm non Thanh Mỹ1 và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị VC cơ quan trường Mầm non Thanh Mỹ 1

Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch Đại hội là 05 ngườiz4782190947357_05b8ddad48ecabb587c2979625d78f6a

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

z4782190998531_6598cd49f28fe7bd046985757ae34fee

Báo cáo thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

z4782017311905_2f5a0d9d5c6dd28db4d707ca7482c8cc

Hội nghị thảo luận.

Đoàn chủ tịch Hội nghị tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến, kiến nghị của CB, VC, NLĐ

z4781941006451_63dcaf73cf9ec1d0fdbede6814f6a53e

Và biểu quyết những vấn đề còn ý kiến khác nhau

100% CBGVNV thống nhất nội dung Hội Nghị

z4783152737167_51d5753c51fe68427cdf208528855631

z4783152719334_d79f3dc89416ef27ab8fa9b29abf104f

Khen thưởng cá nhân, tập thể của đơn vị và Công đoàn có thành tích trong công tác.

z4782024033930_bfd9cfd40ad78f0795d608111e27dbb6 z4782017299750_5bdc00fa989407090fc8ecdbc4827172 z4782017287208_dd23f4de3d6fdc43c669ab04296df8fa

CBGVNV Trường Mầm non Thanh Mỹ 1 chụp hình lưu niệm

3 2 1 Hội Nghị thành công tốt đẹp

Xin chan thành cảm ơn!