tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số

Đăng ngày: 2023-10-23 20:53:01
Sửa ngày: 2023-10-23 20:53:01
Ngày ký: 2/9/2023
Người đăng: mamnonthanhmy

Tên file: 1010-PGD-Tuyen-truyen-bo-nhan-dien-CDS.pdf
Kích thước: 1009.53 KB
Tải về


UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /PGDĐT-NV V/v tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số
Tháp Mười, ngày tháng 9 năm 2023
Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường Mầm non; – Hiệu trưởng các trường Tiểu học; – Hiệu trưởng các trường THCS; – Hiệu trưởng các trường TH&THCS; Thực hiện Công văn số 1454//SGDĐT-GDTrH&TX ngày 29/09/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số, Phòng GDĐT đề nghị các trường hưởng ứng tuyên truyền phổ biến bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số và các hoạt động nhân ngày Chuyển đổi số 10/10/2023 như sau: 1. Tải về bộ nhận diện trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn/bo-nhan-dien.html Phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân thuộc phạm vi quản lý biết bộ nhận diện ngày chuyển đổi số. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 (hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm). 2. Đăng tải hình ảnh như logo, banner phù hợp kích thước lên trang web của đơn vị; sử dụng các băng-rol tuyên truyền, đặt ở các vị trí phù hợp trong khuôn viên cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện từ khi nhận được văn bản này đến hết ngày 10/10/2023. Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: – Như trên; – Ủy ban nhân dân Huyện; – Phòng Văn hóa và Thông tin; – Các Phó Trường phòng; – Các Tổ thuộc Phòng; – Lưu: VT, NV (Tr).
TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Thanh Sang