Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2023 – 2024

Đăng ngày: 2023-10-23 20:57:52
Sửa ngày: 2023-10-23 20:57:52
Ngày ký: 10/2023
Người đăng: mamnonthanhmy

Tên file: Phong-GD-T-10-TO-CHUC-TAP-HUAN-CHUYEN-MON-2023.docx
Kích thước: 38.81 KB
Tải về


UBND HUYỆN THÁP MƯỜI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________________________

 

Số:         /PGDĐT-NV

V/v Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên

mầm non năm học 2023 – 2024

Tháp Mười, ngày        tháng 10 năm 2023

 

 

                            Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường Mầm non

Thực hiện Hướng dẫn số 890/HD-PGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non (GDMN) huyện Tháp Mười năm học 2023 – 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non, cụ thể như sau:     

  1. Thành phần, địa điểm, thời gian
  2. a) Thành phần: Thành viện Hội đồng chuyên môn GDMN cấp huyện năm 2023 – 2024 (Theo Quyết định số 128/QĐ-GDĐT ngày 11/10/2023 về về việc thành lập Hội đồng chuyên môn Giáo dục mầm non huyện Tháp Mười năm học 2023 – 2024).
  3. b) Địa điểm: Trung tâm HTCĐ xã Mỹ Đông
  4. c) Thời gian:

Trong 03 ngày, ngày 26 – 28 tháng 10 năm 2023, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2023.

  1. Nội dung

– Phát triển năng lực số cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non.

– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN.

– Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ theo tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở GDMN.

– Hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp một.

– Hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp một đáp ứng yêu cầu liên thông Chương trình tiểu học.

– Xây dựng môi trường giáo dục và phối hợp các lực lượng tham gia chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp một.

– Tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lí và giáo viên mầm non tổ chức hoạt
động giáo dục ATGT cho trẻ tại các cơ sở GDMN và trao đổi, thảo luận về kế hoạch triển khai Chương trình trong năm học 2023 – 2024.

(Chương trình tập huấn của Phòng GDĐT có đính kèm trong phụ lục của công văn này)

  1. Chuẩn bị

Mỗi đơn vị mang theo 01 máy tính xách tay, ổ điện và thiết bị kết nối Internet để thực hành đối với nội dung Phát triển năng lực số cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non; Mang theo kéo, màu sáp, bút lông màu để tham gia các hoạt động thực hành.

  1. Kinh phí

Phòng GDĐT chi kinh phí tổ chức tập huấn.

Các cơ sở GDMN thanh toán công tác phí cho đại biểu thuộc đơn vị cử tham gia tập huấn theo quy định tài chính hiện hành.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.

 

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG

– Như trên;

– Lãnh đạo Phòng GDĐT;

– Lưu: VT, NV (Ng).

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Dương Thị Loan