KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non” tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024

Đăng ngày: 2023-10-23 20:56:53
Sửa ngày: 2023-10-23 20:56:53
Ngày ký: 16/10/2023
Người đăng: mamnonthanhmy

Tên file: KH_-HOI-THI-GVGMN_2023-2024.pdf
Kích thước: 429.69 KB
Tải về


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ____________________________ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________________________________ Số: /KH-SGDĐT Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non” tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Qui định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non (GDMN); giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (gọi là Thông tư số 22); Căn cứ Hướng dẫn số 95/HD-SGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024; Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN” tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024, như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC 1. Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở GDMN; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác, sử dụng, sáng tạo, hiệu quả phương tiện đồ dùng dạy học. 2. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy học trong các cơ sở GDMN; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. 3. Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 4. Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất; đảm bảo đúng qui định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của ngành; có tác dụng giáo dục, khuyến khích giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến các giải pháp trong dạy học, nghiên cứu khoa học giáo dục. II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG 1. Cấp trường và cấp huyện Thực hiện theo khoản 2, Điều 6, Thông tư số 22. 2. Cấp tỉnh a. Đối tượng
2

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. b. Tiêu chuẩn Những đối tượng nêu trên được các Phòng GDĐT tuyển chọn tham dự Hội thi và phải đảm bảo tiêu chuẩn sau: – Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường; – Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi. * Lưu ý: Giáo viên giảng dạy đã được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” không được tham gia Hội thi. Các Phòng GDĐT gửi danh sách đăng kí giáo viên tham gia Hội thi năm học 2023 – 2024, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc, các hồ sơ theo qui định về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học) chậm nhất ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sau ngày 20 tháng 02 năm 2024, các Phòng GDĐT không gửi hồ sơ, xem như khước từ quyền lợi tham gia Hội thi của giáo viên đơn vị mình. c. Số lượng Mỗi Phòng GDĐT cấp huyện chọn từ 05 đến 07 giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; khuyến khích các Phòng GDĐT chọn giáo viên tham gia dự thi có giáo viên dạy các nhóm, lớp: Nhà trẻ, lớp mầm, lớp chồi, lớp lá (đơn vị lập danh sách theo mẫu Phụ lục I đính kèm Kế hoạch này). III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 1. Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi. Giáo viên không dạy thực hành vào thứ Hai. Giáo viên dự thi sẽ thực hành dạy một hoạt động học (đối với mẫu giáo), hoạt động chơi – tập có chủ định (đối với nhà trẻ). – Thời gian thực hiện hoạt động chơi – tập có chủ định (đối với nhà trẻ): + Nhóm 06 tháng – 12 tháng từ 03 – 05 phút. + Nhóm 12 tháng – 18 tháng từ 06 – 07 phút. + Nhóm 18 tháng – 24 tháng từ 08 – 10 phút. + Nhóm 24 tháng – 36 tháng từ 10 – 15 phút. – Thời gian thực hiện hoạt động hoạt động học (đối với mẫu giáo): + Lớp mầm từ 20 – 25 phút. + Lớp chồi từ 25 – 30 phút. + Lớp lá từ 30 – 35 phút.
3

Phần thực hành hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo đánh giá theo qui định hiện hành. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi. Giáo viên chỉ tham gia dự thi phần thực hành hoạt động giáo dục khi có phần trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy được giám khảo đánh giá ở mức “đạt”. 2. Trình bày một biện pháp (lí thuyết) góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc, theo mẫu Phụ lục II đính kèm Kế hoạch này. Biện pháp này đã được áp dụng hiệu quả ở nhóm, lớp mình, trường mình từ năm học 2022 – 2023 trở lại đây và lần đầu được dùng để đăng kí thi giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN, chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. Nội dung biện pháp này nộp cùng với danh sách đăng kí dự thi cấp tỉnh, được đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14, mẫu chữ Times New Roman, có đóng bìa, có chữ kí của giáo viên, có xác nhận của hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng GDĐT. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Giáo viên trình bày biện pháp bằng các hình thức phù hợp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức “đạt” khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục, phù hợp với đối tượng trẻ và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường, đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ khi áp dụng biện pháp; có khả năng áp dụng tại các đơn vị bạn. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên, phần trình bày biện pháp là “chưa đạt”. Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá. 3. Kết quả Kết quả Hội thi được công bố tại buổi tổng kết Hội thi và được gửi đến các đơn vị dự thi. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc có báo cáo kết quả Hội thi về cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp. Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo qui định hiện hành. Khuyến khích các đơn vị tổ chức cho giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi dạy lại hoạt động thực hành và báo cáo lại biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, liên trường, cấp huyện để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy. IV. XÉT KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON” TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM HỌC 2023 – 2024 1. Xét tặng danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non” Giáo viên tham dự Hội thi được công nhận đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN” tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024 phải đạt yêu cầu sau:
4

– Phần thực hành hoạt động giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống. – Phần trình bày biện pháp (lí thuyết) được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. Ban Tổ chức sẽ căn cứ kết quả của hai phần thi (kể cả điểm thi từng nội dung) để xét chọn giáo viên. 2. Xét tặng danh hiệu “Viên phấn vàng” Ban Tổ chức và hội đồng Giám khảo sẽ xét chọn một số giáo viên xuất sắc nhất của Hội thi để tặng “Viên phấn vàng”; giáo viên xuất sắc nhất được xét tặng “Viên phấn vàng”, là giáo viên có tổng số điểm cao nhất của hai nội dung tham gia dự thi. V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 1. Thời gian – Phần trình bày biện pháp (lí thuyết): Dự kiến tháng 3 năm 2024. – Thời gian thi thực hành giảng dạy Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau, dự kiến trong tháng 3 năm 2024. – Thời gian thi thực hành cụ thể sẽ được thông báo chính thức về các Phòng GDĐT; giáo viên dạy thực hành trước 02 ngày. 2. Địa điểm – Địa điểm thực hiện trình bày biện pháp (lí thuyết): Tại Sở GDĐT. – Địa điểm tổ chức hoạt động học (thực hành tiết dạy): Tại nhóm, lớp của giáo viên tham gia dự thi. VI. HỒ SƠ Các Phòng GDĐT nộp về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học) những hồ sơ sau: – Danh sách đăng kí giáo viên tham gia Hội thi (theo mẫu 01 của Phụ lục I đính kèm). – Minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi theo qui định tại Điều 6 của Thông tư số 22. – Xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực (nếu có) về việc giúp trẻ có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục. – Báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cá nhân tại cơ sở giáo dục (theo mẫu 02 của Phụ lục II đính kèm). Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên tham gia dự thi. VII. KINH PHÍ Sở GDĐT chi kinh phí tổ chức và khen thưởng Hội thi theo chế độ tài chính qui định. Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm và tuyệt đối đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi”.
5

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN” tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024”. Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc; Thủ trưởng các đơn vị phản hồi kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học số điện thoại 0277.3857697 hoặc hộp thư điện tử: phonggdmnth.dongthap@moet.edu.vn) để được hướng dẫn thống nhất./. Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC – Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ GDĐT (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC – Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (để báo cáo); – Trưởng các Phòng cơ quan Sở (để phối hợp); – UBND cấp huyện (để biết); – Phòng GDĐT huyện, thành phố (để thực hiện); – Website Sở GDĐT (để đăng tin); – Lưu: VT, GDMNTH (12b), H (01b).

Nguyễn Minh Tâm