bổ sung và làm sạch dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm

Đăng ngày: 2023-10-23 20:54:37
Sửa ngày: 2023-10-23 20:54:37
Ngày ký: 13/10/2023
Người đăng: mamnonthanhmy

Tên file: Cong-van-bo-sung-lam-sach-du-lieu-ho-so-CBCCVC.pdf
Kích thước: 1.77 MB
Tải về


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /UBND-NV Tháp Mười, ngày tháng 10 năm 2023 V/v bổ sung và làm sạch dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm

Kính gửi: – Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; – Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; – Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 248/UBND-NCPC ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung và làm sạch dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm (có văn bản đính kèm trên iDesk), Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội dung sau: – Khẩn trương rà soát, hoàn thiện cập nhật bổ sung đầy đủ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ 109 trường thông tin “Đúng, Đủ, Sạch, Sống”. Đồng thời, đính kèm các tập tin liên quan đến thông tin cá nhân theo cấu trúc trên phần mềm, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 18 tháng 10 năm 2023. – Chỉ đạo, kiểm tra việc cập nhật, bổ sung hoàn thiện dữ liệu trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. – Báo cáo tiến độ bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 19 tháng 10 năm 2023. Sau thời gian này, cơ quan, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn thành nội dung trên thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Lưu ý: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo theo hướng mỗi cá nhân tự rà soát, cập nhật bổ sung đầy đủ các trường thông tin, đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương về độ đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân trên phần mềm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Bộ Nội vụ. Trường hợp thông tin cá nhân không có thì các cơ quan, đơn vị báo cáo cụ thể số lượng trường dữ liệu không có thông tin để nhập như: Quá trình kỷ luật, đặc điểm lịch sử bản thân, tài sản gia đình, thông tin khác (Theo phụ lục 1,2 của Công văn số 248/UBND-NCPC). 2. Giao Phòng Nội vụ huyện tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị trình về Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 20/10/2023.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.

Nơi nhận: – Như trên; – CT, các PCT.UBND huyện; – LĐVP; – Lưu: VT, NCNV (s).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Bình